Workbooks
🇹🇼

🇹🇼

Taiwanese Workbook - Beginner (A1)

TechnologyCultureFood
Exercise #1

Right Wrong

Determine if the following sentences are grammatically correct or not.

1.   Wa̍h guá sī tī ti̍t-pang ē-bīng
✅ Right   |   ❌ Wrong
2.   Guá ji̍h-pá-bī ài kā gún lâi ē-siá liáu
✅ Right   |   ❌ Wrong
3.   Jīn-á-chiá sī só͘-hóe
✅ Right   |   ❌ Wrong
4.   Lán lí hoán-ū chhia-hô goû-thâu
✅ Right   |   ❌ Wrong
5.   Guá ê tiān-na̍h tī tōa-pak-chhiù
✅ Right   |   ❌ Wrong

💡

In Taiwan, technology is often referred to with English words, showcasing linguistic blending due to global tech influence.

Exercise #2

Conjugation

Conjugate the verb in the correct tense.

1.   Guá _________ (to go) tī tōa-phòng
2.   I _________ (to eat) hûn-tē ài-kang
3.   Tān-sī í-keng _________ (to start)
4.   Lín _________ (to love) leh chhù-kim
5.   Guá _________ (to have) oh jit-pún
Exercise #3

Words Order

Rearrange the words to form correct Taiwanese sentences.

1.   
chhù // khah / guá / āu / hong

_____________________

2.   
jit-pún / góa / āi / àm

_____________________

3.   
muē / chū-tāi / pak / án-chóng

_____________________

4.   
góa / lâi-pang / tńg / la̍k-tsa̍p / tsah

_____________________

5.   
tsú // tiòng-tī / āi

_____________________

Exercise #4

Emoji

Find the Taiwanese word for an emoji.

1.   📱

_____________________

2.   🍛

_____________________

3.   💻

_____________________

4.   🌸

_____________________

5.   🏠

_____________________

💡

In Taiwanese culture, the use of Taiwanese Hokkien language in performing arts like Taiwanese opera reflects deep-rooted linguistic traditions and national identity.

Exercise #5

Translation

Translate sentences from Taiwanese to English.

1.   Lí thang tńg-tio̍h guá kóng sîn-miâ

_____________________

2.   Guá beh khì kò͘-chē

_____________________

3.   I thò͘-hū guá bô ài in

_____________________

4.   Lí beh ài ía̍h bô

_____________________

5.   Guá ài lí

_____________________

Exercise #6

Completion

Fill in the blanks with the correct word among the options provided.

1.   Guá __________ kì-chhú

a)b)c) ài d) thang

2.   Í-keng __________ lâi góa pê

a) ū b)c) kàu d) ài

3.   Guá __________ tī khì-kang

a)b) ē c) lâi d) ài

4.   Lí __________ kò͘ chai

a) ài b)c) kian d) thang

5.   Tā __________ khò POJ

a)b)c)d) ài

Exercise #7

Translation

Translate sentences from English to Taiwanese.

1.   Where is the toilet

_____________________

2.   I am learning Taiwanese

_____________________

3.   Do you like to watch movies

_____________________

4.   I have a dog

_____________________

5.   It is very hot today

_____________________

💡

In Taiwan, sharing food is a central part of hospitality, symbolizing unity and promoting stronger bonds, particularly evident during hot pot meals where everyone eats from a single pot.

Photo by Jiachen Lin on Unsplash

Exercise #8

Words Match

Match the words to their translations.

chú

Dog

Gold

tiòng-tī

Music

chhù-kim

Noodles

io̍k

Tiger

Exercise #9

Negation

Make the following sentences negative.

1.   Guá siū chhòe lí

_____________________

2.   I ài-kang

_____________________

3.   It thó͘-lō grat tiān

_____________________

4.   Chú liá hiám

_____________________

5.   Guá ài lí

_____________________

Exercise #10

Comprension

Answer the following questions using Taiwanese.

1.   What is your name

_____________________

2.   Do you have a cat

_____________________

3.   Where is the hospital

_____________________

4.   How much is it

_____________________

5.   What are you doing

_____________________

Answers

Exercise #1

Determine if the following sentences are grammatically correct or not.

1.  Wa̍h guá sī tī ti̍t-pang ē-bīng

Wrong

2.  Guá ji̍h-pá-bī ài kā gún lâi ē-siá liáu

Right

3.  Jīn-á-chiá sī só͘-hóe

Right

4.  Lán lí hoán-ū chhia-hô goû-thâu

Wrong

5.  Guá ê tiān-na̍h tī tōa-pak-chhiù

Right

Exercise #2

Conjugate the verb in the correct tense.

1.  Guá _________ (to go) tī tōa-phòng

be̍h-kì

2.  I _________ (to eat) hûn-tē ài-kang

ji̍h

3.  Tān-sī í-keng _________ (to start)

khí-lóng

4.  Lín _________ (to love) leh chhù-kim

ài

5.  Guá _________ (to have) oh jit-pún

ū

Exercise #3

Rearrange the words to form correct Taiwanese sentences.

1.  chhù / tī / khah / guá / āu / hong

Guá tī àu-chhù khah hóng

2.  jit-pún / góa / āi / àm

Góa āi ām jit-pún

3.  muē / chū-tāi / pak / án-chóng

Muē án-chóng pak chū-tāi

4.  góa / lâi-pang / tńg / la̍k-tsa̍p / tsah

Góa tńg lâi-pang tsah la̍k-tsa̍p

5.  tsú / hó / tiòng-tī / āi

Tiòng-tī hó tsú āi

Exercise #4

Find the Taiwanese word for an emoji.

1.  📱

Biān-tō͘

2.  🍛

Pà-piánn

3.  💻

Khì-thé

4.  🌸

Tóo-hoe

5.  🏠

Kàu-chō

Exercise #5

Translate sentences from Taiwanese to English.

1.  Lí thang tńg-tio̍h guá kóng sîn-miâ

You can hear what I say

2.  Guá beh khì kò͘-chē

I am going to cook

3.  I thò͘-hū guá bô ài in

She told me she doesn't want a dog

4.  Lí beh ài ía̍h bô

Do you want food

5.  Guá ài lí

I love you

Exercise #6

Fill in the blanks with the correct word among the options provided.

1.  Guá __________ kì-chhú

a) sī

2.  Í-keng __________ lâi góa pê

a) ū

3.  Guá __________ tī khì-kang

b) ē

4.  Lí __________ kò͘ chai

c) kian

5.  Tā __________ khò POJ

a) m̄

Exercise #7

Translate sentences from English to Taiwanese.

1.  Where is the toilet

Tē-tī ū peng-só͘

2.  I am learning Taiwanese

Góa tō sī o̍h oa̍h Tâi-gí

3.  Do you like to watch movies

Lí ài khòa iáⁿ-hiàn bô

4.  I have a dog

Góa ū chú

5.  It is very hot today

Kin-á-ji̍t chō͘-hú

Exercise #8

Match the words to their translations.

1.  chú

Dog

2.  

Tiger

3.  tiòng-tī

Noodles

4.  chhù-kim

Gold

5.  io̍k

Music

Exercise #9

Make the following sentences negative.

1.  Guá siū chhòe lí

Guá m-tsò chhòe lí

2.  I ài-kang

I m̄-ài ài-kang

3.  It thó͘-lō grat tiān

It m̄ thó͘-lō grat tiān

4.  Chú liá hiám

Chú liá m̄ hiám

5.  Guá ài lí

Guá m̄ ài lí

Exercise #10

Answer the following questions using Taiwanese.

1.  What is your name

Lín ê miâ-kì sī siáⁿ-mih

2.  Do you have a cat

Lín ū niau-á m̄-sī

3.  Where is the hospital

Iông-pō͘ tī tó-ūi

4.  How much is it

Tī-kî chi̍t-ê

5.  What are you doing

Lín tō sī tī tsò siáⁿ-mih

Language workbooks you'll ❤️ — WorkbookPDF.com

Made by Marc Lou 👨‍💻